Договір публічної оферти

Прочитайте текст даної публічної оферти і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який із пунктів цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитись від запропонованих Послуг та використання обладнання на території Дитячого розважального центру «Crazy Land» до того часу, поки Ви не уточните інформацію, яка Вас цікавить за телефонами +38(050)812-10-40 чи +38(067)521-31-42 або не прочитаєте у куточку Користувача.
У випадку прийняття Вами запропонованих Послуг шляхом їх оплати у касі Дитячого розважального центру «Crazy Land» вважається, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної пропозиції (публічної оферти), в повному обсязі та безумовно приймаєте її (у т. ч. погоджуєтесь виконувати всі зобов’язання, які на Вас покладаються нею) і Вам зрозумілі всі її положення.
Текст Договору (або витяг з даного Договору, а також Правила поведінки в ДРЦ «Crazy Land») завжди розміщені в Куточку Користувача при вході в Дитячий розважальний центр «Crazy Land», а також на офіційному сайті і в обов’язковому порядку надаються для ознайомлення Користувачу до моменту здійснення ним прийняття (акцепту) умов Договору.

                                                     Договір публічної оферти про надання комплексу послуг
    01 січня 2021 року
ФОП ЛЕВОШКО ОЛЬГА ВІКТОРІВНА, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1951117985 (далі – Адміністратор) з одного боку, і будь-яка фізична або юридична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію – публічну оферту (далі - Користувач), з іншого боку, далі разом Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали цей Договір публічної оферти про надання комплексу послуг (далі - Договір) про наступне:

1.    Визначення термінів
1.1. Публічна оферта - офіційна публічна пропозиція Адміністратора відповідно до 
ст. 641 Цивільного кодексу України, адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, укласти з користувачами Договір про надання комплексу послуг на території Дитячих розважальних центрів «CrаzyLand» (далі ДРЦ) на умовах, що містяться в публічній оферті відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.
1.2. Договір – правочин, складений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання та отримання послуг Адміністратора, укладений між Адміністратором та Користувачем на умовах Публічної оферти в момент акцепту Користувачем його умов.
1.3. Адміністратор – Фізична особа - підприємець Левошко Ольга Вікторівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1951117985, яка надає комплекс послуг з функціонування атракціонів і тематичних зон, організації інших видів відпочинку та розваг, інших «Програм» і «Акцій», додаткових послуг і послуг харчування, надання інших послуг з бронювання і пов'язаної з цим діяльністю на викладених в цьому Договорі умовах.
1.4. Користувач – будь-яка фізична або юридична особа, що отримує Послуги на умовах Договору, яким передбачається надання Послуг Адміністратора на території ДРЦ.
1.5. Дитячі розважальні центри «CrаzyLand» розташовані за адресами:
- м. Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13, 2-й поверх;
- м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького, 31б;
- м. Полтава, вул. Зіньківська, 6/1А;
- м. Суми, вул. Кооперативна, 1.
1.6. Акцепт  – повна та безумовна згода Користувача на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою, та прийняття Користувачем всіх умов Договору без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно з ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України.
1.7. Сертифікат на послуги ДРЦ – придбаний Користувачем у ДРЦ за тарифами, встановленими ДРЦ, документ вільної змінної форми (іменний чи на пред’явника), який: підтверджує внесення авансової, часткової чи повної оплати за Послуги ДРЦ вартістю, що відповідає номіналу сертифіката; дає право пред’явнику сертифіката на отримання Послуг від Адміністратора — «емітента» такого сертифіката на суму, що відповідає номіналу сертифіката. Сертифікати на послуги ДРЦ можуть бути строкові та/або безстрокові. Адміністратор має право продовжувати дію строкових сертифікатів на власний розсуд на будь-який період часу. 
1.8. Тариф (ціна) – затверджена Адміністратором вартість Послуг (комплексу Послуг) у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання кожного окремого виду Послуг Адміністратора.
1.9. Послуга (комплекс послуг) – продукт діяльності Адміністратора, спрямований на задоволення потреб Користувачів у сфері надання послуг з функціонування атракціонів,  та тематичних зон, організації інших видів відпочинку та розваг, надання інших послуг із бронювання та пов’язаної із цим діяльністю на викладених в цьому Договорі умовах, зокрема, але не обмежуючись: 
- користування атракціонами та обладнанням всіх типів, які знаходяться в ДРЦ;
- користування додатковими послугами, до яких відносяться: анімація, послуги громадського харчування (бари, ресторани), та використання обладнання ДРЦ на визначених цим Договором умовах.
1.10. Припинення надання Послуг – припинення надання Послуг Адміністратора до усунення причин, що призвели до цього припинення, в тому числі у разі невиконання Користувачем своїх зобов’язань за Договором, не дотримання Користувачем правил відвідування ДРЦ.
1.11. Інструкції (правила) – відповідні положення щодо правил користування атракціонами, правил поведінки та техніки безпеки під час користування атракціонами та іншими видами Послуг, які надає Адміністратор та, які розміщенні біля кожного конкретного атракціону.

2.    Загальні положення
2.1. Цей Договір є офіційною публічною офертою Адміністратора, за умовами якого Адміністратор зобов’язаний за встановленим тарифом (ціною) надати Користувачу платний комплекс Послуг з функціонування атракціонів та тематичних зон, організації інших видів відпочинку та розваг, надання інших послуг із бронювання та пов’язаної із цим діяльністю на викладених нижче умовах.
2.2. Даний Договір є публічним договором, відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для усіх осіб, та укладається між Адміністратором  і Користувачем у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України.
2.3. Кожна зі Сторін гарантують, що володіють необхідною цивільно-правовою правоздатністю, дієздатністю та деліктоздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
2.4. Акцептом на пропозицію Адміністратора є оплата Користувачем на касах ДРЦ вартості Послуг ДРЦ, а також придбання Користувачем у ДРЦ сертифікатів на Послуги ДРЦ. Оплата будь-яких Послуг Користувачем свідчить, що Користувач ознайомлений з цим Договором і згодний з усіма його умовами в повному обсязі.
2.5. Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації (оплаті) Послуг ДРЦ достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності.
2.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту його Акцепту Користувачем та діє протягом усього терміну перебування Користувача в ДРЦ або до моменту розірвання Договору з підстав, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.
2.7. Укладання Договору означає, що Користувач:
2.7.1. у повному обсязі ознайомився з функціонуванням ДРЦ та іншими додатковими Послугами Адміністратора і Правилами відвідування, які викладені в тексті цього Договору або в окремому витягу з цього Договору або в окремому документі, порядок розміщення яких визначений умовами цього Договору;
2.7.2. визнає безумовну придатність атракціонів, інших Послуг Адміністратора та правила поведінки в ДРЦ;
2.7.3. приймає всі умови цього Договору без зауважень, застережень та заперечень;
2.7.4. надає беззаперечну згоду на збір, обробку та використання своїх персональних даних Адміністратором у будь-яких цілях;
2.7.5. надає беззаперечну згоду на отримання від Адміністратора інформації у вигляді смс-повідомлень, повідомлень за допомогою Viber, Telegram, Messenger, WhatsApp, Twitter, на сторінки в соціальних мережах та електронну пошту;
2.7.6. при купівлі сертифікатів на послуги ДРЦ повідомлений належним чином Адміністратором, що придбані сертифікати на послуги ДРЦ не підлягають поверненню та обміну на грошові кошти (монетизації) не зважаючи на строки їх дії.

3.    Вартість Послуг та порядок розрахунків
3.1. Усі Послуги ДРЦ надаються Користувачеві на платній основі відповідно до Тарифів (цін) для Користувачів, які вказані на інформаційному стенді, в Куточку Споживача, на офіційному сайті та на сторінках соціальних мереж ДРЦ.
3.2.    Користувач розуміє і погоджується, що Тарифи (ціни) на Послуги ДРЦ та їх перелік визначаються і змінюються виключно за одноособовим рішенням Адміністратора.
3.3.    Адміністратор має право у будь-який момент змінити Тарифи (ціни) на Послуги ДРЦ без завчасного попередження Користувача. Змінені тарифи застосовуються та беззаперечно приймаються Користувачем з моменту їх офіційного опублікування один із способів: або на інформаційному стенді, або у Куточку Споживача, або на офіційному сайті та на сторінках соціальних мереж ДРЦ.

4.    Загальні умови надання Послуг
4.1. Право на відвідування ДРЦ та порядок оплати Послуг.
4.1.1. Право на відвідування ДРЦ надається Користувачеві після  здійснення оплати Послуг Адміністратора.
4.1.2. Виконавши оплату та отримавши чек про оплату послуг ДРЦ, кожен Користувач зобов’язується дотримуватись умов цього Договору, Правил відвідування, користування, а також підтримувати чистоту і порядок на всій території ДРЦ. При порушенні умов цього Договору та Правил відвідування, користування, Користувач несе повну матеріальну та персональну відповідальність згідно умов цього Договору та чинного законодавства України.
4.1.3. Відвідування Користувачем ігрових, розважальних зон та території харчування в ДРЦ здійснюється виключно у шкарпетках або придбаних на касі ДРЦ капцях.
4.1.4. У випадку виникнення непередбачуваних технічних несправностей обладнання ДРЦ та неможливості його використання, зниження вартості Послуг не здійснюється, а вартість оплаченої Послуги, але не отриманої Користувачем з таких причин, не повертається.
4.1.5. У разі порушення Користувачем умов цього Договору і, як наслідок, одностороннього припинення договору Адміністратором, сума оплачених Користувачем Послуг  не повертається.
4.1.6. Повернення коштів або зниження вартості Послуг відбувається лише у випадку виникнення непередбачуваних технічних несправностей обладнання ДРЦ та неможливості його використання. Інші причини не є підставою для повернення коштів, а саме, але не обмежуючись: Користувач передумав, перелякався, не сподобалось, поспішає, не планує більше відвідувати ДРЦ та інші необ’єктивні причин.
4.1.7. Повернення коштів здійснюється виключно відповідно до норм чинного законодавства України, а саме при наявності фіскального чека, що підтверджує оплату Послуг Адміністратора та документу, що посвідчує особу Користувача.
4.2. Режим роботи ДРЦ та тривалість споживання Послуг.
4.2.1. Користувач має право перебувати на території ДРЦ лише у години роботи ДРЦ, встановлені Адміністратором. Інформація про режим роботи ДРЦ розміщена на інформаційному стенді, в Куточку Споживача, на офіційному сайті та на сторінках соціальних мереж ДРЦ.
4.2.2. Користувач самостійно приймає рішення про тривалість свого перебування на території ДРЦ та види Послуг, які Користувач бажає отримати.
4.2.3. Загальна кількість Користувачів, які одночасно можуть перебувати на території ДРЦ обмежена і визначається Адміністратором в односторонньому порядку. При перебуванні на території ДРЦ визначеної Адміністратором кількості Користувачів, Адміністратор має право тимчасово відмовити у відвідуванні ДРЦ всім іншим бажаючим.
4.3. Користування гардеробом та скриньками для речей.
4.3.1. Користувач в порядку живої черги зобов’язаний залишити верхній одяг у гардеробі, що знаходиться біля входу на територію ДРЦ. З моменту приймання верхнього одягу Користувача працівником гардеробу на зберігання, останній вживає всіх необхідних заходів для збереження верхнього одягу Користувача непошкодженим. На зберігання речей у гардеробі поширюються норми загальних положень про зберігання, а також загальних положень про послуги (ст. ст. 901-907, 936-955 Цивільного кодексу України).
4.3.2. На зберігання в гардероб приймається виключно верхній одяг Користувачів. В кишенях верхнього одягу не повинні залишатись гаманці, гроші, ключі, документи, мобільні телефони та інші цінні особисті речі Користувачів. В рукавах верхнього одягу заборонено залишати шапки, шарфи, рукавички та інші предмети гардеробу. За залишені в гардеробі цінні речі Адміністратор відповідальності не несе.
4.3.3. По факту здачі Користувачем верхнього одягу в гардероб, Працівник гардеробу видає Користувачу номерний жетон. Користувач несе повну відповідальність за втрату або ушкодження отриманого номерного жетона. При його втраті або ушкодженні Користувач зобов’язаний сплатити його вартість, у розмірі встановленому в Тарифах (цінах). Повернення речей відбувається в обмін на виданий Користувачу номерний жетон або підтвердження сплати його вартості Користувачем.
4.3.4. Працівник гардеробу має право відмовити пред’явнику жетона видати верхній одяг, якщо у нього виникли сумніви щодо належності прийнятого на зберігання одягу пред’явнику жетона, і зажадати додаткових доказів, які засвідчують право пред’явника жетона на отримання верхнього одягу.
4.3.5. Працівник гардеробу має право відмовити Користувачеві в прийнятті одягу на зберігання в разі, якщо верхній одяг Користувача брудний або пошкоджений та направити його самостійно привести належний йому верхній одяг до чистого й акуратного стану.
4.3.6. Скриньки (шафки), розташовані при вході в ДРЦ призначені для зберігання взуття та інших нецінних речей Користувачів. При користуванні скриньками (шафками) Користувач зобов’язаний перевірити цілісність та справність замка, помістити туди взуття та інші нецінні речі, замкнути скриньку (шафку) та забезпечити зберігання ключа. За залишені в скриньках (шафках) цінні речі Адміністратор відповідальності не несе.
4.4. Правила поведінки Користувачів на території ДРЦ.
4.4.1. Користувачі зобов’язані з повагою ставитися один до одного і не заважати відпочинку інших Користувачів та роботі працівників ДРЦ. Користувач зобов’язаний не турбувати працівників, а також інших Користувачів грою на музичних інструментах, використанням аудіо- та відеоапаратури, переговорних пристроїв, шумів немузичного характеру, свистом, співом, або будь-яким іншим способом. Адміністратор не несе відповідальності за пошкодження Користувачем на території ДРЦ електронних та інших приладів, пристроїв та механізмів, що належать Користувачам.
4.4.2. На території ДРЦ категорично забороняються будь-які види дискримінації і прояви неповаги через розходження по національності, віросповіданню, віку, соціальному стану або іншим ознакам.
4.4.3. На території ДРЦ забороняється проводити торгову, рекламну, комерційну діяльність, а також професійну фото- та відеозйомку без відповідного письмового дозволу Адміністратора.
4.4.4. Виключним правом на публікацію фотоматеріалів, трансляцію відеофільмів, знятих на території ДРЦ володіє Адміністратор. При цьому Користувач надає повну та безумовну згоду Адміністратору на публічний показ, відтворення, і розповсюдження фото- та відео матеріалів на офіційному сайті, інформаційно-довідкових стендах ДРЦ та в засобах масової інформації з метою реклами ДРЦ. Така повна та безумовна згода Користувача поширюється на самого Користувача безпосередньо та осіб, які не досягли 18-річного віку, в інтересах яких діє Користувач, як законний представник. Користувач підтверджує, що описана в цьому пункті Договору згода повністю відповідає визначенню та порядку отримання згоди, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 308 Цивільного кодексу України. Фото і відеозйомка Користувачами проводиться виключно в приватних цілях.
4.4.5. Адміністратор залишає за собою право вживати превентивні заходи, в тому числі, але не обмежуючись: заборонити знаходитись на території ДРЦ Користувачам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також щодо Користувачів, які не реагують на зауваження персоналу ДРЦ і не дотримуються умов цього Договору та Правил відвідування ДРЦ, не пояснюючи Користувачеві причин,  викликати поліцію та/або службу охорони щодо таких Користувачів з метою приведення поведінки останніх до загальноприйнятих норм або примусового виведення за межі території ДРЦ.
4.4.6. Користувачам забороняється приносити на територію ДРЦ продукти харчування і напої, крім випадків погодження з Адміністратором, а також забороняється здійснювати прийоми їжі та напоїв у місцях, спеціально для цього не відведених.
4.4.7. Користувачам забороняється приносити на територію ДРЦ вогнепальну, газову, пневматичну і холодну зброю, колючо-ріжучі предмети, а також вибухові і легкозаймисті, токсичні речовини, що мають сильний та різкий запах. Особи, які здійснюють охоронну функцію та супроводжують Користувачів, зобов’язані залишати зброю та спецзасоби в спеціальних сховищах (сейфах), які розташовані в приміщеннях каси ДРЦ.
4.4.8. З метою безпеки Користувачів та уникнення псування майна ДРЦ Користувачам забороняється пересуватися по території ДРЦ на гіробордах, скутерах, самокатах, роликах, велосипедах та інших засобах пересування/транспортних засобах, а також переміщуватись по території  ДРЦ з візками із супермаркету.
4.4.9. Користувачам забороняється приходити на територію ДРЦ з тваринами, птахами, рептиліями та будь-якими іншими живими істотами.
4.4.10. Забороняється відвідувати ДРЦ: особам з відкритими ранами, інфекційними, шкірними, іншими видами захворювань та з ознаками недостатньої чи неналежної гігієни. Забороняється користуватися атракціонами: особам з хворобами серця та інших внутрішніх органів людини, особам з кардіостимуляторами та іншими медичними пристроями, жінкам у стані вагітності, особам при наявності медичних пов’язок і лейкопластирів, а також медичних протипоказань. Користувачі, що порушили цей пункт Договору, несуть повну відповідальність за шкоду, заподіяну  власному здоров’ю та здоров’ю інших Користувачів, а також спричинені в наслідок цього збитки.
4.4.10. Користувачам забороняється заходити в технічні і службові приміщення на території  ДРЦ. Користувачі, які зайшли в такі приміщення, несуть повну відповідальність за несправності і аварії, що трапились у цих приміщеннях з їх вини.
4.4.11. Паління та вживання алкогольних напоїв заборонено на всій території ДРЦ, окрім спеціально відведених для цього місць.
4.5. Правила поведінки та безпеки Користувачів атракціонів ДРЦ.
4.5.1. До використання атракціонної техніки та іншого обладнання ДРЦ допускаються особи, які відповідають нормам безпеки для кожного атракціону або обладнання окремо. Норми, заборони та обмеження для Користувачів вказані у цьому Договорі та на інформаційних стендах біля кожного атракціону окремо у вигляді «Правил поведінки та безпеки користувачів атракціону». Адміністратор не несе відповідальності за травмування Користувача у разі порушення загальних норм безпеки, рекомендацій персоналу Адміністратора, Правил поведінки та безпеки користувачів атракціону або окремого обладнання.
4.5.2. З метою забезпечення особистої безпеки Користувачів та збереження цілісності майна ДРЦ, Адміністратор має право заборонити користуватися атракціонами та обладнанням в небезпечному одязі (одяг, який може потрапити до частин обладнання атракціонної техніки); із довгим не зібраним (не зафіксованим) волоссям; з прикрасами, ювелірними виробами, окулярами та іншими предметами, що можуть випасти з кишень під час користування обладнанням ДРЦ та атракціонної техніки, потрапити до частин обладнання ДРЦ та атракціонної техніки, та спричинити небезпечну ситуацію, призвести до пошкодження (руйнування) атракціонної техніки, або можуть становити будь-яку небезпеку для життя та здоров’я Користувачів та персоналу Адміністратора.
4.5.3. При найменших ознаках нездужання або при отриманні травм Користувач має право звернутися до Адміністрації ДРЦ.
4.6. Відвідування ДРЦ неповнолітніми особами.
4.6.1. Неповнолітні особи (діти) відвідують ДРЦ у супроводі батьків (опікунів чи піклувальників) або інших повнолітніх супроводжуючих осіб (далі по тексту Договору – Супроводжуюча особа). Відповідальність за життя та здоров’я неповнолітніх осіб на території ДРЦ в повному обсязі несуть Супроводжуючі особи.
4.6.2. На території ДРЦ Супроводжуючі особи зобов’язані наглядати за неповнолітніми особами (дітьми) та забезпечувати їм супровід, роз’яснити неповнолітнім особам (дітям) загальні норми безпеки, Правила поведінки користувачів на території ДРЦ, Правила поведінки та безпеки користувачів атракціонів ДРЦ, а також слідкувати за дотриманням неповнолітніми особами (дітьми) вказаних правил. Відповідальність за дотримання неповнолітніми особами (дітьми) умов цього Договору, Правил поведінки користувачів та території ДРЦ, Правил поведінки та безпеки користувачів атракціонів ДРЦ несе Супроводжуючи особа.  
4.6.3. Супроводжуючим особам забороняється залишати неповнолітніх осіб (дітей) без нагляду на території ДРЦ, крім випадків користування «Послугою няні» та «Табір».
4.6.4. Відповідальність за травмування дитини у разі недотримання загальних норм безпеки, свідомого ігнорування рекомендацій персоналу ДРЦ, Правил поведінки та безпеки користувачів атракціонів ДРЦ або окремого його обладнання, несе Супроводжуюча особа. Адміністратор та  персонал ДРЦ у цьому випадку відповідальність не несуть. Відповідальність за безпеку неповнолітніх осіб (дітей) несе Супроводжуюча особа. 
4.6.5. При відвідуванні ДРЦ групою Користувачів, до складу якої входять неповнолітні особи (діти), відповідальність за дотримання умов цього Договору, Правил поведінки користувачів на території ДРЦ та Правил поведінки та безпеки користувачів атракціонів ДРЦ несе керівник групи (Супроводжуюча особа). Якщо учасниками групи є повнолітні особи, відповідальність за дотримання умов цього Договору, Правил поведінки користувачів на території ДРЦ та Правил поведінки та безпеки користувачів атракціонів ДРЦ несе кожен такий учасник групи особисто. Керівник групи (Супроводжуюча особа) зобов’язаний повідомити Адміністратору відомості про себе та неповнолітніх осіб (дітей), яких він супроводжує.
4.6.6. Керівник групи (Супроводжуюча особа) самостійно, на власний розсуд визначає кількість дітей, в залежності від віку та особливостей їх поведінки, з метою забезпечення одночасного супроводження та догляду за ними.
4.6.7. Шкода, завдана ДРЦ або іншим Користувачам малолітньою чи неповнолітньою особами, відшкодовується в порядку ст. ст. 1178, 1179 Цивільного кодексу України відповідно.
4.6.8. Неповнолітні особи (діти) шкільного віку мають право на відвідування ДРЦ без супроводу Супроводжуючої особи з наступними особливостями дії цього Договору:
- законні представники таких неповнолітніх осіб, визначені ст. 242 Цивільного кодексу України, зобов’язані ознайомитися із умовами цього Договору, Правилами поведінки та іншими правилами, які містяться у відкритому доступі на офіційному сайті https://crazyland.ua/publichnij-dogovir-oferti/, https://crazyland.ua/our-rules/ та довести їх до відома неповнолітніх осіб;
- оплата Послуг ДРЦ такою неповнолітньою особою свідчить про надання згоди її законних представників на відвідування неповнолітньою особою ДРЦ з обов’язковим дотримання вимог цього Договору, Правил поведінки, Правил поведінки та безпеки користувачів атракціонів;
- Адміністратор має право у випадку завдання будь-якої шкоди такою неповнолітньою особою або для попередження завдання шкоди припинити надання послуг неповнолітній особі в односторонньому порядку. Про причини такого припинення Адміністратор має право повідомити в особистому або телефонному режимі законних представників неповнолітньої особи; 
-   відповідальність за таку неповнолітню особу, а також будь-яку спричинену такою особою шкоду несуть законні представники;
- відповідальність за порушення такими неповнолітніми особами цього Договору, передбачену розділом 7 Договору, несуть законні представники неповнолітніх осіб, при цьому їх права та обов’язки прирівнюються до кола прав та обов’язків Користувача, які визначені цим Договором.     

5.    Обов’язки і права Адміністратора
5.1. Адміністратор зобов’язаний:
5.1.1. До початку користування конкретним атракціоном, розмістити біля кожного атракціону Правила поведінки та безпеки користувачів атракціонів СРЦ або, на прохання Користувача, додатково провести з Користувачем усний інструктаж із правил поведінки на конкретному атракціоні та правил техніки безпеки, що виключає двояке тлумачення цього Договору Користувачем.
5.1.2. На вимогу Користувача надати для ознайомився Правила поведінки та безпеки користування атракціонами та іншими Послугами СРЦ.
5.1.3. У процесі використання Користувачами атракціонів, силами свого персоналу Адміністратор проводить діяльність по нагляду за дотриманням Користувачами Правил поведінки та безпеки користувачів атракціонів СРЦ та Правил поведінки користувачів на території СРЦ з метою попередження можливого спричинення травм, завдання шкоди здоров’ю або майну Користувачів, а також надає допомогу Користувачам у разі виникнення непередбачених випадків, пов’язаних з травмами або пошкодженням здоров’я Користувачів.
5.1.4. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних Користувачів, які Адміністратор отримав в процесі виконання цього Договору.
5.2. Права Адміністратора:
5.2.1. Адміністратор має право не допускати до користування Послугами, або припиняти надання Послуг відносно осіб, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння та в інших випадках, без пояснення причин відмовлення в наданні Послуг, якщо на думку працівників СРЦ, ця особа викликає сумнів щодо її здатності адекватно розуміти та керувати своїми діями та неухильно дотримуватись умов цього Договору, відповідних Правил поведінки та безпеки користувачів атракціонів та Правил поведінки користувачів на території СРЦ, не пояснюючи Користувачеві причин.
5.2.2. У разі грубого або неодноразового порушення умов цього Договору, не реагування Користувачем на зауваження працівників СРЦ, якщо при цьому дії Користувача будуть спрямовані на завдання шкоди або становлять загрозу для здоров’я, майна, честі або гідності Користувача, інших Користувачів або працівників СРЦ, Адміністратор має право припинити надання Послуги або комплексу Послуг такому Користувачу, блокувати його незаконні дії та запропонувати покинути територію СРЦ. У разі скоєння Користувачем дій, які підпадають під ознаки адміністративного правопорушення або кримінального злочину, працівники СРЦ у такому випадку мають право діяти у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо цього Користувача та викликати представників правоохоронних органів. Користувачам, що порушують умови цього Договору, може бути відмовлено в праві наступного відвідування СРЦ.
5.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір з подальшою їх публікацією на офіційному сайті СРЦ.
5.2.4. У випадку неможливості Користувача провести кінцевий розрахунок за надані Послуги або за завдані збитки СРЦ, Адміністратор має право вимагати від Користувача оформлення боргової розписки, яка має силу правочину, щодо підтвердження вказаного боргу та забезпечення  виконання  зобов’язання, яке вчинено у письмовій формі, у відповідності до вимог ст. ст. 547 – 548 Цивільного кодексу України.
5.2.5. Збирати, зберігати, обробляти та використовувати персональні дані Користувачів у будь-яких цілях власної господарської діяльності.
5.2.6. Направляти Користувачам інформацію про діяльність СРЦ у вигляді смс-повідомлень, повідомлень за допомогою Viber, Telegram, Messenger, WhatsApp, Twitter, на сторінки в соціальних мережах та електронну пошту.

6.    Обов’язки і права Користувача
6.1. Користувач зобов’язаний:
6.1.1. Перед оплатою Послуги або комплексу Послуг ознайомитися з умовами цього Договору, безумовно дотримуватися умов цього Договору упродовж усього періоду користування Послугами.
6.1.2. Здійснювати оплату Послуги або комплексу Послуг Адміністратора в повному обсязі і лише тим шляхом, що передбачений умовами цього Договору, або за домовленістю Сторін у інший спосіб, що передбачений чинним законодавством України.
6.1.3. Перед початком користування конкретним видом атракціонів СРЦ, іншою конкретною Послугою, або іншим обладнанням уважно ознайомитись з відповідними Правилами поведінки та безпеки користувачів атракціонів, які знаходиться біля кожного атракціону, або за вимогою прослухати інструктаж.
6.1.4. У випадку виникнення будь-яких питань відносно техніки безпеки при користуванні атракціонами, або іншим обладнанням, задати їх до початку користування атракціоном (обладнанням) працівнику СРЦ і одержати на них вичерпні та змістовні відповіді. Й тільки після цього розпочати користуватись відповідним атракціоном або обладнанням.
6.1.5. При користуванні атракціонами або іншим обладнанням СРЦ виконувати законні вимоги працівників СРЦ та дотримуватись умов цього Договору та Правил.
6.1.7. Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання Послуг достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності та не суперечать положенням Закону України «Про захист персональних даних» та чинному законодавству України.
6.2. Користувач має право:  
6.2.1. Користуватись усіма Послугами СРЦ згідно умов даного Договору.
6.2.2. При найменших ознаках нездужання або травмах звернутися до Адміністратора.

7. Відповідальність за порушення Договору
7.1. Користувачі послуг СРЦ несуть відповідальність за наслідки своїх дій, власну неуважність та/або недбалість. Перелік факторів, ситуацій та подій, що становлять небезпеку для Користувачів СРЦ і за настання яких Адміністратор не несе відповідальності: 
- падіння Користувачів: на атракціоні або з нього (з одного рівня на інший); унаслідок підсковзування й/або спотикання; унаслідок легковажної поведінки Користувачів або внаслідок перебування в стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного тощо); 
- вплив падаючих об’єктів: речей Користувачів; інструментів; інших об’єктів; 
- вплив об’єктів, що рухаються послідовно: порушення безпечних відстаней; захват і переміщення кінцівок, волосся, частин одягу тощо; удар; порушення швидкісного режиму; пуск або зупинення; 
- вплив на Користувачів унаслідок: зіткнення Користувачів з елементами конструкцій та між собою; застрявання тіла, частин тіла, одягу та елементів одягу Користувачів; перевищення величини та часу дії прискорень, у тому числі пов’язаних з поштовхами; дії сил з боку пристроїв фіксації та посадкових місць; 
- електричні та електромагнітні впливи у вигляді: ураження електричним струмом; виникнення електричної дуги; електромагнітного поля; 
- несприятливі умови навколишнього середовища: сейсмічні навантаження; грозові електричні розряди; 
- небезпека, пов’язана з особливостями евакуації Користувачів за аварійних обставин:  евакуація Користувачів з віддалених місць поза зоною посадки (висадження), наприклад, але не обмежуючись, у зв’язку з поломкою атракціону; екстремальні навантаження на конструкції внаслідок скупчення великих мас людей; паніка, тиснява в натовпі; евакуація Користувачів за наявності вузьких проходів тощо; 
- небезпека, пов’язана зі станом підвищеної тривожності за медичними показниками. Ризики Користувачів СРЦ від впливу факторів, ситуацій та подій, що становлять небезпеку для них є незалежними від волі Сторін, виникнення яких вони не можуть передбачити або запобігти їх виникненню, а тому вина Адміністратора у настанні таких ризиків виключається.
7.2. Адміністратор не несе відповідальності за шкоду, яка була отримана Користувачами внаслідок нещасного випадку, отриманої травми або чогось іншого, що виникло через недбалість зі сторони Користувачів та/або третіх осіб, та/або внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору та Правил поведінки та безпеки користувачів атракціонів та рекомендацій персоналу СРЦ.
7.3. Користувач зобов’язаний в повному обсязі відшкодувати шкоду, яку завдано Адміністратору, іншим Користувачам та/або третім.
7.4. При порушенні умов цього Договору та Правил поведінки Користувач несе повну матеріальну та персональну відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.
7.5. У випадку втрати, псування або пошкодження майна СРЦ  з вини Користувача, останній зобов’язаний в повному обсязі відшкодувати заподіяну матеріальну шкоду.
7.6. У випадку завдання шкоди, нанесеної здоров’ю та/або особистому майну Користувача, він має право звернутися до працівників СРЦ, щоб зафіксувати місце, час і обставини події. Якщо Користувач не звернувся до працівників СРЦ з приводу надзвичайної події, Адміністратор має право відмовити в задоволенні будь-яких претензій Користувача.

8.    Зміна і розірвання Договору
8.1. Адміністратор має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, в порядку, передбаченому п. 5.2.3. цього Договору, які вступають в силу в наступний після вказаної публікації день, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
8.2. При внесенні Адміністратором в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання Послуг СРЦ Користувачем, Адміністратор повідомляє про них Користувача, шляхом публікації їх на офіційному сайті СРЦ не менше, ніж за 1 (один) день до вступу змін в силу.
8.3. Договір може бути розірвано:
8.3.1. Користувачем в односторонньому порядку шляхом відмови від Послуги або комплексу Послуг без повернення сплачених і не використаних Користувачем коштів, в тому числі і не використаних Послуг по сертифікатам на послуги СРЦ;
8.3.2. Адміністратором в односторонньому порядку без повернення сплачених і не використаних Користувачем коштів, у разі істотного порушення Користувачем умов цього Договору.
8.3.3. Адміністратором в односторонньому порядку з поверненням сплачених  Користувачем коштів за умови, якщо Оператор вважає цього Користувача небажаною для відвідування СРЦ особою, без пояснення Користувачеві причин. 
8.3.4. На інших підставах, передбачених умовами цього Договору та чинного законодавства України. 

9.    Порядок розгляду скарг та вирішення суперечок
9.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви/скарги Користувача з додаванням документу про сплату наданої  Послуги або комплексу Послуг, а також доказів порушення Адміністратором своїх обов’язків, передбачених умовами цього Договору. Якщо Користувач претендує на відшкодування збитків Адміністратором, він зобов’язаний долучити до заяви/скарги докази завдання шкоди/збитків та належний розрахунок грошового виразу завданої шкоди/збитків із усіма підтверджуючими документами. У випадку невиконання Користувачем вимог цього пункту, Адміністратор має право письмову заяву/скаргу Користувача не розглядати взагалі.  
9.2. Після отримання від Користувача заяви/скарги Адміністратор зобов’язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів розглянути, та прийняти рішення відносно вирішення правомірності задоволення заяви/скарги Користувача й письмово повідомити його про кінцеве рішення, за виключенням, якщо ця заява/скарга не підлягає розгляду з підстав, зазначених у п. 9.1. цього Договору.
9.3. У випадку, якщо суперечка, що виникла між Сторонами, не буде вирішена в претензійному порядку або в порядку переговорів, будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за місцезнаходженням Адміністратора.

10. Інші положення
10.1. Користувач гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі. Цей Договір укладається шляхом акцепту Користувача цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови договору, на умовах визначених в п. 2.4. Договору, без підписання сторонами і без зазначення особистих даних Користувача.
10.2. У випадку виникнення ситуацій, що не передбачені цим Договором, Адміністратор і Користувач зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.
10.3. Користувач погоджується, що його персональні дані, які стали відомі Адміністратору у зв’язку з укладанням цього Договору, можуть бути включені до баз персональних даних та використані на власний розсуд Адміністратора, без будь-яких подальших узгоджень з Користувачем в порядку та в межах, передбачених чинним законодавством України. Укладаючи цей Договір, Користувач надає згоду (дозвіл) на збір, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних Адміністратором. Укладенням цього Договору Сторони підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
   
ФОП ЛЕВОШКО ОЛЬГА ВІКТОРІВНА